SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาความเชี่ยวชาญด้าน System Maintenance การพยากรณ์ความน่าเชื่อถือของชิ้นส่วนจากระยะเวลาการทำงานในอดีต
  1. หลักสูตรสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้มากกว่า 1 อุตสาหกรรม
  1. Machine Control
7,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พัฒนาผู้เชี่ยวชาญด้านบูรณาการอุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์ในงานอุตสาหกรรม
  1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  1. Mobile and Wireless Communication
34,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การประยุกต์อุปกรณ์ควบคุมระบบอัตโนมัติและหุ่นยนต์
  1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  1. Mobile and Wireless Communication
34,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย Robotics for cost reduction
  1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  1. Robotics Simulation, VR, and AR
34,900
สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย การต่อเชื่อมระบบการผลิตอัตโนมัติด้วยระบบ Industrial 4.0
  1. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์
  1. Mobile and Wireless Communication
34,900

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่