SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Communication with infographics Workshop
 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Touris
 2. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 3. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Digital Marketing
 2. Marketing & Business Development
 3. Branding & Marketing
 4. Data Visualization & Data Engineering
 5. Data Design
8,900
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Psychology and UX for Digital Product Design Workshop
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. UX/UI Design
8,900
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Design Thinking for Corporate Innovation
 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Touris
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 3. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 1. Design Thinking
 2. UX/UI Design
 3. Conceptual Design Development
8,900
บริษัท ซีนเนอร์ยี่ เทคโนโลยี จำกัด AI INCUBATOR
 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 3. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
 1. Engineering Design
 2. Electronic Technology
 3. Artificial Intelligence
 4. IoT Governance
 5. Sensor Technology
4,900
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Effective Data Storytelling Workshop
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 3. อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance Agriculture and Biotechnology)
 4. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 5. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 6. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 7. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 8. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)
 9. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 1. Data Science
 2. Data and Statistical Analytics
 3. Data Visualization & Data Engineering
 4. Data Design
 5. Data Engineering
 6. Data Migration
8,900

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่