SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการอบรม การใช้งาน LabVIEW ขั้นสูง
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Engineering Design
 2. Data Visualization & Data Engineering
 3. Data Design
 4. Data Migration
 5. Application Integration
6,900
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC เบื้องต้น (MI1)
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 3. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio-based Energy & Chemicals)
 1. Engineering Design
 2. Electronic Technology
 3. Programmable Logic Control (PLC)
 4. Electrical Installation and Maintenance
 5. Machine Control
8,500
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการอบรม การประยุกต์ใช้งานระบบ PLC ขั้นสูง (MI2)
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 3. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 4. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio-based Energy & Chemicals)
 1. Engineering Design
 2. Electronic Technology
 3. Programmable Logic Control (PLC)
 4. Electrical Installation and Maintenance
 5. Mechanical Engineering Design
8,900
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการอบรม การประยุกต์ใช้ IoT (Internet of Things) สำหรับงานอุตสาหกรรม
 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 1. IoT Governance
 2. Sensor Technology
 3. Social, legal and ethical IoT
 4. SCADA System
7,500
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร (สำนักฝึกอบรมและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ โครงการอบรม ระบบ SCADA ขั้นพื้นฐานด้วย WinCC
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance Agriculture and Biotechnology)
 3. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 1. Engineering Design
 2. Plant Design
 3. Distributed Control System (DCS)
 4. SCADA System
8,500

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่