SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Full Stack Spring Boot with Angular
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Application Development
 2. Web Development
8,000
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบน CiRA CORE Edu Robot
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 3. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 4. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 5. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)
 1. Electric and Hybrid Vehicle Technology
 2. Electronic Technology
 3. Electric Vehicle Data Acquisition, Sensors, and Control Systems
 4. Artificial Intelligence
 5. Machine Learning
4,000
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การประยุกต์และบูรณาการระบบการเรียนรู้เชิงลึกบน CiRA CORE Education Robot
 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 3. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Electric and Hybrid Vehicle Technology
 2. Electronic Technology
 3. Electric Vehicle Data Acquisition, Sensors, and Control Systems
 4. Artificial Intelligence
 5. Machine Learning
5,500
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) การอบรม Industrial Automation Training Systems
 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 2. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 3. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Electronic Technology
 2. Electric Vehicle Data Acquisition, Sensors, and Control Systems
 3. Artificial Intelligence
 4. Machine Learning
9,500
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Python for Machine Learning (Fundamental Course)
 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Electronic Technology
 2. Machine Learning
4,500

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่