SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) - สวทช. Design Technique for Transaction Design
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Data Design
12,000
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) - สวทช. การสร้างรายงาน Dashboard with Power BI
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Digital Marketing
10,000
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) - สวทช. Math and Statistics for Machine Learning (Fundamental Course)
 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Machine Learning
4,500 -
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) - สวทช. CompTIA Security+ โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการพร้อมสอบใบรับรองมาตรฐานวิชาชีพ ด้านความมั่นคงปลอดภัย
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Cyber Security
25,000
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) - สวทช. Android Programming
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Application Development
15,000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่