SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย Intermediate Level in Data Analytics
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Data Science
 2. Artificial Intelligence
 3. Data Visualization & Data Engineering
 4. Data Engineering
 5. Data Migration
12,840
สภาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งประเทศไทย Intermediate Level in Supply chain in digital era
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Data Science
 2. New Business and Investment Analyst
 3. Digital Marketing
 4. Marketing & Business Development
 5. Agile Software Development
12,840
เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ประเทศไทย (Software Park Thailand) สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) Front-End Web Development: React from Zero
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Application Development
 2. UX/UI Design
 3. Web Development
 4. Project Management and Development
30,000
บริษัท ไอเวอร์สัน เทรนนิ่ง เซ็นเตอร์ จำกัด AZ-500T00: Microsoft Azure Security Technologies
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Data Science
 2. Cloud Computing Application
 3. Security Configuration
 4. Cloud Computing
16,000
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด การปรับปรุงกระบวนการทางานด้วย Power Apps & Power Automate
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Data Visualization & Data Engineering
 2. UX/UI Design
12,000 -

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่