SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด Digital Foundations
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Data Science
 2. Artificial Intelligence
 3. Digital Marketing
 4. Design Thinking
 5. Branding & Marketing
 6. Data and Statistical Analytics
9,900
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Aviation Language Development Program (Read Me Five)
 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 1. English
2,145
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Introduction to the Airbus A320 and Airbus Maintenance Procedures using the Airbus ACT for Academy virtual aircraft system
 1. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 1. Aerospace Engineering and Aviation Sciences
19,800
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง วิทยาการข้อมูลสำหรับผู้เริ่มต้น
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Data Science
4,500
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบจัดการแบตเตอรรี่สำหรับยานยนต์ไฟฟ้า
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 1. Electric and Hybrid Vehicle Technology
18,000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่