SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง ระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าสำหรับยานยนต์ไฟฟ้า (EV Powertrains)
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 1. Electric and Hybrid Vehicle Technology
18,000
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง Cooking with Science : Thai Foods & Desserts' series
 1. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 1. Food Design
19,000
บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด Advanced Data Analytics Program
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Data Science
 2. Data and Statistical Analytics
 3. Data Visualization & Data Engineering
16,830
บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด Data Analytics Kickstarter
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Data and Statistical Analytics
 2. Data Visualization & Data Engineering
1,990
บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด Data Champion
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Data and Statistical Analytics
 2. Data Visualization & Data Engineering
40,000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่