SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด AppSheet: Building Your No-Code Apps
 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Touris
 2. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 3. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Digital Marketing
 2. Marketing & Business Development
 3. Application Development
 4. Application Integration
 5. Project Management and Development
2,990
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Go-to-Market Strategies
 1. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Touris
 2. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 3. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. New Business and Investment Analyst
 2. Digital Marketing
 3. Marketing & Business Development
 4. Branding & Marketing
 5. Project Management and Development
1,990
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Digital Business Essentials
 1. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 2. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Digital Marketing
 2. Marketing & Business Development
 3. Branding & Marketing
1,490
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Data Analytics Bootcamp
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Touris
 4. อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance Agriculture and Biotechnology)
 5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 8. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 9. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)
 10. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Data Science
 2. New Business and Investment Analyst
 3. Behavioral Analysis & Predictive Screening
 4. Data and Statistical Analytics
 5. Data Visualization & Data Engineering
 6. Data Design
 7. Data Engineering
 8. Data Migration
 9. Project Management and Development
 10. Geographic Information System (GIS) in urban and transport system analyst
29,900
บริษัท สคูลดิโอ จำกัด Digital Leadership Bootcamp
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ (High Wealth and Medical Touris
 4. อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance Agriculture and Biotechnology)
 5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)
 7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)
 8. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 9. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)
 10. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)
 11. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Data Science
 2. New Business and Investment Analyst
 3. Digital Marketing
 4. Design Thinking
 5. Digital Platform Developing
 6. Marketing & Business Development
 7. Branding & Marketing
 8. Supply Chain Solution/Model/Plan/Strategy
 9. Data and Statistical Analytics
 10. Data Visualization & Data Engineering
 11. Data Design
 12. Data Engineering
 13. Data Migration
 14. UX/UI Design
 15. Agile Software Development
 16. Content Management System
 17. Web Development
 18. Conceptual Design Development
 19. Project Management and Development
 20. Production Improvement
 21. Resource Management
 22. Eco-design
200,000

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่