SEARCH

ริการที่น่าสนใจ

ลักสูตรที่ผ่านการรับรอง

ชื่อหน่วยงาน ชื่อหลักสูตร กลุ่มอุตสาหกรรม Future Skills Set ค่าลงทะเบียน เว็บไซต์
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้สัมผัสอาหาร
 1. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Food Science
 2. Food Technology and Innovation
400 -
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ความรู้พื้นฐานด้านการวางผังเมืองและระบบสาธารณูปโภคพื้นฐานอย่างยั่งยืน (Basic Concept of Urban Planning and Sustainable Infrastructure)
 1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)
 2. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Research and Development
9,000
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย การใช้งานอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Practical IoT)
 1. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)
 1. IoT Governance
 2. Sensor Technology
6,000
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย Economic and Business Data Analysis
 1. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)
 1. Data Science
 2. Data Visualization & Data Engineering
36,380
บริษัท ออลล์ เทรนนิ่ง จำกัด การสุขาภิบาลอาหาร สำหรับผู้ประกอบกิจการด้านอาหาร
 1. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย
 1. Food Science
 2. Food Technology and Innovation
400 -

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย


9 ต.ค. 64 นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

9 ต.ค. 64 บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

12 ต.ค. 64 ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่