SEARCH

ระกาศรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

ขอเชิญนักศึกษาชั้นปีที่ 4 และผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปเข้าร่วมกิจกรรม Online Job Matching จากสมาคมแผงวงจรไต้หวัน TPCA

2 พฤษภาคม 2567
2,363

     สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน (Thailand Board of Investment of Thailand: BOI) สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) และ สมาคมแผงวงจรไต้หวัน (Taiwan Printed Circuit Association : TPCA) ร่วมกันจัดโครงการ Online Job Matching สัมภาษณ์และรับสมัครงานทางออนไลน์โดยตรงจาก 6 บริษัทเอกชนชั้นนำในอุตสาหกรรม Printed Circuit Board (PCB) จากไต้หวันที่มาตั้งโรงงานในพื้นที่ต่าง ๆ ในประเทศไทย ได้แก่ Dynamic Technology Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd (ปราจีนบุรี) Unimicron (Thailand) Co., Ltd. (ฉะเชิงเทรา) Unitech Printed Circuit Board (Thailand) Co., Ltd. (อ่างทอง) Zhen Ding Tech. Group Technology Holding Ltd. (ปราจีนบุรี) Gold Circuit Electronics (Thailand) Co., Ltd. (ปราจีนบุรี) Yankey Engineering (Thailand) Co., Ltd. (กรุงเทพฯ อยุธยา ปราจีนบุรี และสมุทรปราการ) มีตำแหน่งงานเปิดรับสมัครรวมทั้งสิ้น อัตรา มอบโอกาสในการทำงานให้แก่นักศึกษาจบใหม่ (ไม่เกิน 1.5 ปี) ผู้ที่กำลังจะจบการศึกษา และนักศึกษาชั้นปีที่ ในหลากหลายสาขาวิชา อาทิ วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์ บริหารธุรกิจ ภาษาจีน และอื่น ๆ โดยมีตัวอย่างตำแหน่งงานที่น่าสนใจดังต่อไปนี้ Engineer (ยินดีรับผู้จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์) QA/QC (ยินดีรับผู้จบการศึกษาจากคณะวิทยาศาสตร์) Marketing Human Resource Administrator Chinese Interpreter Supply Chain (Logistic) โดยมีอัตราเงินเดือนเริ่มต้น 20,000 บาท สูงสุด 40,000 บาทและผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษในระดับดี (คะแนน CEFR สูงกว่าระดับ B1 หรือ TOEIC อย่างน้อย 550) ยังมีโอกาสได้ไปงานที่ไต้หวันอีกด้วย กิจกรรม Online Job Matching กับทั้ง 6 บริษัทนี้ จะจัดขึ้นในวันที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 - 17.00 น. โดยจะเป็นการสัมภาษณ์เป็นภาษาไทยผ่านทางช่องทางออนไลน์ และผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถเริ่มงานได้ทันที (ช่วงเดือนพฤษภาคม - ธันวาคม 2567 ขึ้นอยู่กับบริษัทและตำแหน่งงาน) เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ - 31 พฤษภาคม 2567 ผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมงานตามขั้นตอนดังนี้ เตรียมประวัติย่อของผู้สมัคร (ภาษาอังกฤษ) ในรูปแบบไฟล์ PDF ดาวน์โหลดแบบฟอร์มประวัติย่อ  เตรียมสำเนาใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) ในรูปแบบไฟล์ PDF กรอกข้อมูลการสมัครเป็นภาษาอังกฤษได้ที่ คลิกลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ   (โปรดเตรียมไฟล์เอกสารให้ครบถ้วนก่อนกรอกข้อมูลการสมัคร)โดยเลือกประเภทผู้ใช้บริการ: ตามภาพ)

สอวช. ปลื้ม แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง “STEMPlus” คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ตอบเป้าหมายการพัฒนากำลังคนสู่อนาคต

8 กันยายน 2566
1,246

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต พร้อมตัวแทนพนักงาน สอวช. เข้ารับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยโครงการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ “แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ” หรือ แพลตฟอร์ม STEMPlus ดร.กิติพงค์  กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ สอวช. ที่ กพร. ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับเรา ทีมงานทุกคนทุ่มเทและตั้งใจที่จะสร้างแพลตฟอร์ม STEMPlus ขึ้นมา ให้เป็นแพลตฟอร์มให้บริการขนาดใหญ่รองรับความต้องการด้านกำลังคนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์ตามความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เน้นการส่งเสริมการปรับทักษะ ยกระดับทักษะ (Reskill Upskill) และจับคู่กำลังคนไปสู่การทำงานและการประกอบอาชีพ ตอบโจทย์ 3 กลุ่ม สำคัญ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ สามารถนำค่าใช้จ่ายการจ้างงานบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM)  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผ่านการรับรองไปขอลดหย่อนภาษีได้ 150% ซึ่งปัจจุบันมีการขอรับรองการจ้างงานแล้ว 4,446 ตำแหน่งงาน จาก 105 บริษัท นอกจากนี้สถานประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก อว. สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ 250% ซึ่ง STEMPlus ได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตร จำนวน 691 หลักสูตร จาก 70 หน่วยฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 55,130 คน โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาคนให้ได้ 100,000 คน ภายในปี 2567 กลุ่มที่ 2 นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มโอกาสการได้ทำงานที่ต้องการและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็น โดยปัจจุบันยังได้มีนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือ Higher Education Sandbox เกิดขึ้นจำนวน 11 โครงการ ซึ่งสามารถผลิตกำลังคนที่สอดคล้องตามความต้องการได้อย่างน้อย 20,000 คนภายในปี 2575 และในกลุ่มที่ 3 ตอบโจทย์หน่วยฝึกอบรม ให้ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ตามความต้องการในหลากหลายสถานการณ์

ถิติด้านกำลังคน STEM

ดูทั้งหมด

ภาพรวมของค่าเฉลี่ยเงินเดือน จำแนกตามตำแหน่งงาน

Loading...

ตำแหน่งงานที่มี อัตราเงินเดือนสูงสุด 10 ตำแหน่งงาน

Loading...

คาดการณ์จำนวนบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในระยะ 5 ปี

Loading...

ทความที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจ

รายละเอียดทำแบบประเมิน

ทำแบบประเมิน

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่