SEARCH

ริการใดเหมาะสำหรับคุณ?

กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ในฐานะองค์กรที่ขับเคลื่อนการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีหน้าที่ในการพัฒนากำลังคนให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  และให้ดำเนินการวิจัยและสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อพัฒนาชุมชน  สังคม  และประเทศทั้งทางด้านวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยี  สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์  และสหวิทยาการ มีความตั้งใจให้ STEMPlus เป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงความต้องการระหว่างผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้บัณฑิต นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทยให้สามารถแข่งขันได้ในเวทีโลก STEMPlus จึงมีบริการครอบคลุมสำหรับ

ผู้ประกอบการ

ผู้ประกอบการสามารถเสนอความต้องการด้านกำลังคนผ่าน STEMPlus ทั้งความต้องการในด้านการพัฒนาบุคลากรในองค์กร หรือการพัฒนากำลังคนที่จะเกิดขึ้นในอนาคต โดย อว. มีSTEM OSS ที่ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือในสร้างคนหรือการวิจัยพัฒนาที่ตรงตามความต้องการ ตลอดจนสนับสนุนการจ้างงานบุคลากรทักษะสูงตามมาตรการ Thailand Plus Package
หากท่านเป็นผู้ประกอบการมีบริการที่น่าสนใจสำหรับท่าน ดังนี้

·       แจ้งความประสงค์ความต้องการกำลังคน                                                        
        ผู้ประกอบการสามารถแจ้งความประสงค์ด้านความต้องการกำลังคนผ่าน STEMPlus ได้ ซึ่งประกอบด้วย การรับสมัครพนักงานใหม่, การพัฒนาทักษะพนักงาน, การรับนักศึกษาฝึกงาน,
การจัดการศึกษาร่วมกับภาคอุดมศึกษาเพื่อสร้างกำลังคนให้ตรงตามความต้องการขององค์กรหรือกลุ่มอุตสาหกรรม การพัฒนาโครงการวิจัย หรือการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง โดยมี 
STEM OSS ทำหน้าที่ประสานความร่วมมือเพื่อตอบสนองความต้องการและอำนวยความสะดวกในการขอสิทธิประโยชน์จากโครงการสนับสนุนภาครัฐ (ถ้ามี) 

·       ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว.                                      
        STEMPlus ได้รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว. ตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการตัดสินใจให้แก่ผู้ประกอบการที่ต้องการพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร โดยผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในหลักสูตรดังกล่าว ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร

·       ขอรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์                                                                                                              
        ด้วย อว. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินการสนับสนุนมาตรการ Thailand Plus Package ในการรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สำหรับบริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยสามารถนำค่าใช้จ่าย “เงินเดือน” ของพนักงานที่ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นมา และได้รับการรับรองไปขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือนที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (จำนวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนค่าจ้างที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน) ได้ 150% จากกรมสรรพากร

บุคคลทั่วไป/นักศึกษา

       บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาที่กำลังสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลจาก STEMPlus ได้ อาทิ ประกาศรับสมัครงาน, ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) และข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและการผลิตบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย นอกจากบริการด้านข้อมูลแล้วผู้สนใจยังสามารถประเมินสมรรถนะทางอาชีพ และฝากประวัติสำหรับการสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานของ อว. ได้ หากท่านเป็นบุคคลทั่วไป หรือนักศึกษา STEMPlus มีบริการที่น่าสนใจสำหรับท่าน ดังนี้ 

·   ประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย (กรุณาลงเบียนผู้ใช้งานอีกครั้งก่อนการทำแบบประเมิน)    
        สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้สำรวจข้อมูลตำแหน่งงานซึ่งเป็นที่ต้องการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประกอบด้วย 1) อุตสาหกรรมเดิมที่มีศักยภาพ ได้แก่ อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ อุตสาหกรรมการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต 2) อุตสาหกรรมอนาคต ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ อุตสาหกรรมดิจิทัล และอุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร และ 3) อุตสาหกรรมเป้าหมายเพิ่มเติม ได้แก่ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ และอุตสาหกรรมพัฒนาบุคลากรและการศึกษา
      จากการสำรวจข้อมูลดังกล่าวทำให้ทราบข้อมูลสมรรถนะซึ่งเป็นที่ต้องการสำหรับตำแหน่งงานต่างๆ ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายซึ่งท่านสามารถทำแบบประเมินเพื่อวิเคราะห์สมรรถนะของท่านว่าเพียงพอสำหรับอาชีพที่ท่านสนใจหรือไม่ หรือควรเพิ่มเติมสมรรถนะใดเพื่อให้สามารถประกอบอาชีพนั้นๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

·       ค้นหาหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว.                                                                                                                                  
        STEMPlus ได้รวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมที่ผ่านการรับรองจาก อว. ตามมาตรการ Thailand Plus Package เพื่อเป็นแนวทางให้ท่านเลือกเข้ารับการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาทักษะในหลักสูตรที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ อว. โดยเฉพาะท่านที่ทำแบบประเมินสมรรถนะทางอาชีพมาแล้ว ผลการประเมินจะแสดงข้อเสนอแนะว่ามีทักษะใดที่ท่านควรพัฒนา

·       ฝากประวัติสำหรับการสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการ                                                                                                                           
            บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาสามารถฝากประวัติเพื่อเข้าสู่กระบวนการคัดเลือกสำหรับการประกาศรับสมัครงานใน STEMPlus หรือคัดเลือกเข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานของ อว. ได้ โดยผู้ประกอบการที่ลงประกาศรับสมัครงานในตำแหน่งที่ท่านคลิก “สมัครงาน” จะสามารถเข้าถึงข้อมูลประวัติของท่านเฉพาะข้อมูลที่จำเป็น และหากท่านไม่ได้เลือกสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการใด ประวัติที่ท่านฝากไว้จะไม่ถูกเผยแพร่ต่อบุคคลภายนอก

น่วยฝึกอบรม

     หน่วยงานที่มีการจัดการฝึกอบรม ได้แก่ สถาบันการศึกษา สถาบันวิจัยหรือหน่วยงานของรัฐ บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีหน่วยฝึกอบรมภายใน หรือบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดฝึกอบรมหรือพัฒนาบุคลากร STEMPlus ขอเชิญท่านลงทะเบียนหลักสูตรฝึกอบรมได้ที่

·       ขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์                                                                                                               
        สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นที่มีความสอดคล้องกับความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) ที่ผ่านการรับรองจาก อว. ถือว่าเป็นหลักสูตรที่น่าเชื่อถือตามมาตรฐานของ อว. อีกทั้ง ผู้ประกอบการที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมในหลักสูตรดังกล่าวสามารถนำค่าใช้จ่ายที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร

·       ลงทะเบียนหลักสูตร Degree/Non-degree                                                              
        สำหรับสถาบันการศึกษาที่มีหลักสูตรการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรี ระดับบัณฑิตศึกษา หรือหลักสูตรระยะสั้น (Non-degree) สามารถลงทะเบียนหลักสูตรที่ STEMPlus เพื่อเป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของสถาบันการศึกษาของท่าน และนำไปสู่การสร้างความร่วมมือกับผู้ประกอบการทั้งในรูปแบบการพัฒนากำลังคน การวิจัยพัฒนา และการจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรมเฉพาะทาง

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่