SEARCH

ากประวัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ/สมัครงาน

ายละเอียดโครงการ

ฝากประวัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ/สมัครงาน

บุคคลทั่วไป หรือนักศึกษาที่กำลังสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพสามารถเข้ามาศึกษาข้อมูลจาก STEMPlus ได้ อาทิ ประกาศรับสมัครงาน, ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set) และข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับความเชี่ยวชาญของบุคลากรและการผลิตบัณฑิตจากคณะวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย นอกจากบริการด้านข้อมูลแล้วผู้สนใจยังสามารถประเมินสมรรถนะทางอาชีพ และฝากประวัติสำหรับการสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการภายใต้การดำเนินงานของ อว. ได้ 

 

ลักเกณฑ์การพิจารณา

  1. ประวัติการศึกษา

  2. ประวัติการทำงาน

  3. ทักษะ/คุณสมบัติเฉพาะ ที่มีความต้องการ/ หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรม

อกสารประกอบที่ใช้สำหรับการฝากประวัติ

ลำดับ

ชื่อเอกสาร

  1. สำเนาเอกสารหลักฐานTranscrip /ใบรับรองการผ่านงาน 

  2. ประวัติการศึกษา

  3. ประวัติการทำงาน

ขั้นตอนการขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

ฝากประวัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ/สมัครงาน

เพื่อพิจารณาการฝากประวัติ ทั้งนี้ สอวช. จะประกาศผลการรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ภายใน 60 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแบบยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมและเอกสารประกอการยื่น คำขอครบถ้วน

 

 

ผู้ยื่นฝากประวัติเข้าร่วมเพื่อโครงการ/สมัครงาน

ผู้ยื่นฝากประวัติเพื่อเข้าร่วมโครงการ/สมัครงาน

เมื่อผ่านการตรวจสอบประวัติ

ผู้ใช้งานสามารถกดสมัคร/ กดเข้าร่วมโครงการที่สนใจได้จาก เมนู ประกาศรับสมัคร

ผู้ยื่นสมัครงาน/ เข้าร่วมโครงการ

หน่วยงานจะทำการพิจารณาประวัติ หากผ่านการพิจารณา ทางหน่วยงานจะติดต่อเพื่อนัดสัมภาษณ์ เป็นลำดับถัดไป

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่