SEARCH

รวจสอบ Future Skills Set

ความต้องการทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย (Future Skills Set)

ข้อมูลอ้างอิงสำหรับการพิจารณาคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม ที่มีความสอดคล้องกับความต้องการ ทักษะบุคลากรสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย หรือ Future Skills Set ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

1. อุตสาหกรรมยานยนต์แห่งอนาคต (Future Mobility)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Electric and Hybrid Vehicle Technology สมรรถนะในการพัฒนา วินิจฉัย และซ่อมบำรุงรถประเภทรถยนต์ไฟฟ้าสะสมและรถยนต์ไฮบริด (HEV และ PHEV)
2 Engineering Design สมรรถนะในการบูรณาการศาสตร์ด้านวิศวกรรม วิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ในการออกแบบการแก้ปัญหา การใช้ทรัพยากร และตอบสนองความต้องการ
3 Data Science สมรรถนะในการค้นหา จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบโปรแกรมในการทำงาน
4 Lightweight Material Development สมรรถนะในการออกแบบและพัฒนาวัสดุโครงสร้างตัวถังและชิ้นส่วนของรถยนต์ไฟฟ้า เพื่อให้มีน้ำหนักเบา ทนทาน และมีสมรรถนะไม่ด้อยไปกว่าเดิม
5 Electric Vehicle Data Acquisition, Sensors, and Control Systems สมรรถนะในการเข้าใจ ออกแบบ พัฒนา และวิเคราะห์ระบบประมวลผลข้อมูลจากการวัดของเซนเซอร์ไมโครโปรเซสเซอร์ และระบบสื่อสารดิจิทัลในยานยนต์สมัยใหม่เพื่อเพิ่มศักยภาพของยานยนต์
6 Aerospace Engineering and Aviation Sciences สมรรถนะในการออกแบบ สร้างอากาศยาน ควบคุม ซ่อมบำรุง ตลอดจนบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบินเพื่อแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ได้
7 New Business and Investment Analyst สมรรถนะในการคัดกรอง ประมวลผล และวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อให้คำแนะนำด้านการแสวงหาโอกาสการลงทุน และกำหนดกลยุทธ์การลงทุนและพัฒนาธุรกิจใหม่ๆ
8 Advanced Energy Storage สมรรถนะในการเข้าใจพื้นฐานด้านกระบวนการเปลี่ยนแปลงรูปแบบพลังงาน และสามารถประยุกต์ใช้หลักการอุณหพลศาสตร์ (Thermodynamic) ระบบและเทคโนโลยีการกักเก็บพลังงานเคมีจากเชื้อเพลิงและไฮโดรเจน และระบบไฟฟ้าเคมี รวมถึงความยั่งยืนของเทคโนโลยีระบบกักเก็บพลังงานขั้นสูง
9 Electronic Technology สมรรถนะในการเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้ทฤษฎีด้านวงจรไฟฟ้าในการออกแบบและพัฒนายานยนต์

2. อุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ (Intelligent Electronics)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Artificial Intelligence สมรรถนะในการควบคุม สั่งการ และวางบทบาทของ AI ในการประยุกต์ใช้ในงานที่สามารถทำแทนมนุษย์ได้ เพื่อลดการใช้ทรัพยากร เวลา และบุคลากร
2 Computer Aided Design (CAD) สมรรถนะในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานออกแบบ ตั้งแต่การสร้าง ดัดแปลง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงานออกแบบให้มีความแม่นยำและถูกต้องสูง
3 Computer Aided Manufacturing (CAM) สมรรถนะในการใช้ระบบคอมพิวเตอร์ในงานเพิ่มผลผลิตขั้นสูง เพื่อยกระดับทักษะการผลิตและทดแทนกำลังคนด้วยระบบอัตโนมัติ
4 Computer Aided Engineering (CAE) สมรรถนะในการนำคอมพิวเตอร์มาช่วยวิเคราะห์หรือพยากรณ์ว่าสิ่งที่ออกแบบว่า สามารถทำงานได้ตามที่อยากให้เป็นหรือไม่ เพื่อคำนวณหาผลลัพธ์ของการคำนวณทางคณิตศาสตร์
5 Electromagnetic Compatibility (EMC) สมรรถนะในการทดสอบด้านความเข้ากันได้ทางแม่เหล็กไฟฟ้าและโทรคมนาคม เพื่อพัฒนาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ประสิทธิภาพสูงขึ้น และลดการใช้พลังงานรูปแบบอื่น
6 Electronic Maintenance สมรรถนะในการการติดตั้ง บำรุงรักษาและซ่อมแซมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงวงจรส่วนประกอบและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องที่ใช้ในระบบการสื่อสารทางอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้การใช้งานอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นไปอย่างราบรื่น
7 English สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
8 IoT Governance สมรรถนะในการควบคุมระบบการสั่งการ IoT ที่เชื่อมโยงระหว่างอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และเครือข่าย Big Data เพื่อพัฒนาการนำ IoT ไปใช้ในแง่มุมอื่น เช่น เมืองอัจฉริยะ บ้านอัจฉริยะ
9 Social, legal and ethical IoT สมรรถนะในการนำเทคโนโลยีอินเทอร์เนตของสรรพสิ่ง (IoT) มาใช้โดยที่ไม่ละเมิดสิทธิส่วนบุคคล กฎหมาย และหลักจริยธรรม เพื่อการใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยและมั่นคง
10 Sensor Technology สมรรถนะในการทำงานและประมวลผลข้อมูลจากการวัดของ Sensor วิเคราะห์และประมวลผลเป็นองค์ความรู้และสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม
11 Data Science สมรรถนะในการค้นหา จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบโปรแกรมในการทำงาน

3. อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกลุ่มผู้มีรายได้สูงและการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ High Wealth and Medical Tourism

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Digital Marketing สมรรถนะในการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดดิจิทัล พฤติกรรมผู้บริโภค ออกแบบและตรวจสอบแคมเปญการตลาด รวมจัดหาช่องทางการลงสื่อดิจิทัล จัดทำสัญญา และประสานงานกับลูกค้า เพื่อตอบโจทย์เป้าหมายทางธุรกิจ
2 Design Thinking สมรรถนะในการผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆและนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยมีหลักสำคัญ คือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (Human-Centered) อย่างแท้จริง
3 Digital Platform Developing สมรรถนะในการพัฒนาช่องทางการขายและให้บริการจากการทำธุรกิจบนแพลตฟอร์มดิจิทัล เพื่อขยายส่วนแบ่งทางการตลาดและเพิ่มผลกำไร
4 Marketing & Business Development สมรรถนะในการวางแผนการตลาดและแผนธุรกิจเพื่อตอบสนองความต้องการในธุรกิจ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าที่มีความหลากหลายมากขึ้น
5 Thai Traditional Medicine สมรรถนะการดูแลสุขภาวะแบบองค์รวม ทั้งเครื่องมือแพทย์ การปรับวิถีชีวิต การใช้สมุนไพรไทย เพื่อรักษาความสมดุลของร่างกาย
6 English สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ

4. อุตสาหกรรมด้านการเกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ (Advance Agriculture and Biotechnology)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Data Science สมรรถนะในการค้นหา จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบโปรแกรมในการทำงาน
2 Machine Learning สมรรถนะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาโมเดลการเรียนรู้ของปัญญาประดิษฐ์ โดยการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่ออกแบบตัวแปรสำหรับ Deep Learning และ Algorithm เพื่อพัฒนาข้อมูลสำหรับการใช้งาน
3 Molecular Biology สมรรถนะในการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง และการทำงานของหน่วยพันธุกรรมระดับโมเลกุล
4 Biotechnology สมรรถนะในการใช้เทคนิคหรือกระบวนการต่าง ๆ ในการนำสิ่งมีชีวิต ชิ้นส่วนของสิ่งมีชีวิต หรือผลิตภัณฑ์ของสิ่งมีชีวิตมาประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ในด้านต่าง ๆ
5 Advanced Chemical Engineering สมรรถนะในการพัฒนากิจกรรมงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุศาสตร์ พลังงาน ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างนวัตกรรม
6 Plant Design สมรรถนะในการจัดวางเครื่องมือ เครื่องจักร วัสดุอุปกรณ์ วัตถุอื่น ๆ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่าง ๆ ที่จำเป็นต่อการผลิต เพื่อช่วยสนับสนุนกระบวนการผลิตภายใต้ข้อจำกัดของอาคารสถานที่
7 Crop Modelling สมรรถนะในการทำแบบจำลองการเจริญเติบโตพืช (Crop Growth Model) เพื่อจำลองสถานการณ์การเจริญเติบโตของพืชและผลผลิต เพื่อเป็นเครื่องมือในการวางแผนการดูแลและเก็บเกี่ยวผลผลิต
8 Land Survey and Mapping สมรรถนะในการวิจัย และพัฒนาเทคโนโลยีการสำรวจและการทำแผนที่ เพื่อการกำหนดมาตรฐานการสำรวจ การวางแผนการใช้ที่ดิน และการพัฒนาที่ดิน
9 Aerospace Engineering สมรรถนะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และมีความเชี่ยวชาญในการใช้อุปกรณ์และวงจรการทำงานของระบบต่าง ๆ ที่ใช้ในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ เพื่อหลักการทางวิศวกรรมดังกล่าวในการแก้ปัญหาและพัฒนาเทคโนโลยีใหม่ ๆ ที่มีความซับซ้อน

5. อุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต (Food For the Future)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Molecular Biology สมรรถนะในการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง และการทำงานของหน่วยพันธุกรรมระดับโมเลกุล
2 Advanced Chemical Engineering สมรรถนะในการพัฒนากิจกรรมงานวิจัยในสาขาวิศวกรรมเคมี และสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง เช่น วัสดุศาสตร์ พลังงาน ปิโตรเคมี สิ่งแวดล้อม และเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อนำไปประยุกต์ใช้กับการสร้างนวัตกรรม
3 Food Science สมรรถนะในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร บริหาร วางแผน และเลือกใช้เทคโนโลยีสำหรับแปรรูปอาหาร รวมถึงจัดเตรียมวัตถุดิบและควบคุมคุณภาพและมาตรฐาน
4 Food Design สมรรถนะในการออกแบบอาหารเชิงสร้างสรรค์โดยสามารถเข้าใจและเข้าถึงรายละเอียดและบริบทของอาหารและสามารถนำเสนอได้อย่างโดดเด่นและมีเอกลักษณ์
5 Food and Drug Regulation สมรรถนะในการเข้าใจกฎระเบียบด้านอาหารและยาอย่างรอบด้าน และสามารถนำมาประยุกต์ใช้อุตสาหกรรมอาหารและยาได้อย่างถูกต้องและรวดเร็ว
6 Food Technology and Innovation สมรรถนะในการคิดค้น ออกแบบ และพัฒนานวัตกรรมด้านการถนอมอาหาร การแปรรูป บรรจุภัณฑ์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันด้านการตลาด
7 Nutraceutical สมรรถนะในการวิจัย คิดค้น และพัฒนาอาหารเชิงยา
8 Nutrition Science สมรรถนะในการบูรณาการศาสตร์โภชนาการ การกำหนดอาหาร และโภชนบำบัดทางการแพทย์
9 Programmable Logic Control (PLC) สมรรถนะในการคิดค้น พัฒนา และประยุกต์ใช้โปรแกรม PLC เพื่อควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและลดต้นทุนด้านการผลิต
10 Branding & Marketing สมรรถนะในการวิเคราะห์ วางแผนและออกแบบกลยุทธ์ด้านการตลาด บริหารพันธมิตรด้านการตลาด พัฒนาภาพลักษณ์ผลิตภัณฑ์ และออกแบบกิจกรรมสื่อสารการตลาด เพื่อเพิ่มส่วนแบ่งและมูลค่าเพิ่มในตลาดโลก
11 Data Science สมรรถนะในการค้นหา จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบโปรแกรมในการทำงาน

6. อุตสาหกรรมหุ่นยนต์เพื่อการอุตสาหกรรม (Industrial Robotics)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Sensor Technology สมรรถนะในการทำงานและประมวลผลข้อมูลจากการวัดของ Sensor วิเคราะห์และประมวลผลเป็นองค์ความรู้และสร้างปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence) เพื่อพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรม
2 Robot Programming & Programming Pendant สมรรถนะในการเขียนโปรแกรมเพื่อควบคุมการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ด้วยภาษาทางคอมพิวเตอร์และการใช้อุปกรณ์ควบคุมหุ่นยนต์
3 Robot Troubleshooting สมรรถนะในการวิเคราะห์แก้ไขปัญหาขัดข้องระบบหุ่นยนต์
4 Embedded System สมรรถนะในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้สมองกลฝังตัว
5 Servo Motor Controller สมรรถนะในการใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ผ่านการควบคุมระยะไกล
6 Digital Signal Processing สมรรถนะในการปรับปรุงความถูกต้องและความน่าเชื่อถือของการประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
7 Hydraulics and Pneumatics สมรรถนะด้านการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับการใช้ระบบระบบไฮดรอลิกส์และระบบนิวเมติกส์ในหุ่นยนต์
8 Robotics Maintenance and Installation สมรรถนะในการวางแผนงานระบบหุ่นยนต์ (การติดตั้งและบำรุงรักษา)
9 Error Compensation สมรรถนะในกระบวนการชดเชยค่าความผิดพลาดทางกล
10 Mobile and Wireless Communication สมรรถนะการดำเนินการสื่อสารแบบไร้สายสำหรับหุ่นยนต์
11 SCADA System สมรรถนะในการใช้งานระบบเฝ้าดูและควบคุมกระบวนการทางอุตสาหกรรมในระยะไกล
12 Robotics Material Procurement สมรรถนะในการจัดหาชิ้นส่วนในการประกอบหุ่นยนต์
13 Distributed Control System (DCS) สมรรถนะในการใช้งานระบบควบคุมกระบวนการผลิตภายในอุตสาหกรรม
14 Robotics Design สมรรถนะในการออกแบบระบบหุ่นยนต์
15 Robotics Simulation, VR, and AR สมรรถนะด้านการจำลองระบบหุ่นยนต์ Virtual Reality, Augmented Reality
16 CAD and CAM Software สมรรถนะด้านการใช้โปรแกรม CAD และ CAM
17 Data Science สมรรถนะในการค้นหา จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบโปรแกรมในการทำงาน

7. อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ (Aviation and Logistics)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Accident and Incident Response Management สมรรถนะในการตอบสนองต่ออุบัติเหตุและเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิด
2 Aircraft Emergency Management สมรรถนะในด้านการบริหารจัดการภายใต้สถานการณ์ฉุกเฉิน
3 Aircraft Manual Handling สมรรถนะในการบริหารจัดการอากาศยานโดยรวมเพื่อความปลอดภัย
4 Aerospace Maintenance Practice สมรรถนะในการใช้อุปกรณ์ซ่อมบำรุงอากาศยานตามคู่มือทางเทคนิคที่กำหนด
5 E-Logistics IT Solutioning สมรรถนะการใช้เทคโนโลยีและอินเทอร์เน็ตในการดำเนินการด้านโลจิสติกส์
6 Aircraft Turnaround Coordination สมรรถนะในด้านการประสานงานบริการภาคพื้น
7 Aircraft Take-Off Operation สมรรถนะในการจัดการอากาศยานในการขึ้นบิน
8 Airline Representation & Station Management สมรรถนะในการตรวจสอบการให้บริการภาคพื้นดินตามมาตรฐานที่กำหนด
9 Machining Process Plan Development สมรรถนะในการพัฒนาและวางแผนในการผลิตโดยใช้เครื่องกลึง CNC ขั้นสูง
10 Aircraft Aerodynamics, Structures, and Systems สมรรถนะในด้านอากาศพลศาสตร์ของอากาศยาน โครงสร้างของอากาศยานและระบบ Avionic ของอากาศยาน
11 Aerospace Materials and Hardware Selection สมรรถนะในการเลือกวัสดุหรือวัตถุดิบสำหรับการผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน
12 Supply Chain Solution/Model/Plan/Strategy สมรรถนะในการพัฒนาโซลูชันที่เหมาะสมสำหรับลูกค้า
13 Time Sensitive Cargo Delivery Management สมรรถนะในการวางแผนและจัดการขนส่งสินค้าที่มีความอ่อนไหวต่อระยะเวลาขนส่ง
14 Warehouse Automation Application สมรรถนะในการใช้ซอฟต์แวร์หรือเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพภายในคลังสินค้า
15 Behavioral Analysis & Predictive Screening สมรรถนะในการวิเคราะห์พฤติกรรมและคัดกรองผู้โดยสาร
16 Cabin Safety Management สมรรถนะในการประเมินและจัดการด้านความปลอดภัยภายในห้องโดยสาร
17 Data and Statistical Analytics สมรรถนะในการประยุกต์ใช้เทคนิคทางสถิติเพื่อวิเคราะห์ข้อมูล
18 Engineering Optics and Optical Metrology สมรรถนะในการประยุกต์ใช้เครื่องมือการวัดด้วยแสงเพื่อปรับปรุงและแก้ไขชิ้นงาน
19 Maintain Aircraft Navigation and Auto Flight สมรรถนะในการซ่อมบำรุงระบบนำร่องและ Auto flight ของอากาศยาน
20 Maintain Airframe Systems สมรรถนะในการซ่อมบำรุงลำตัวอากาศยานและระบบประตู
21 Transportation Hub/Control Center Admin สมรรถนะในการเพิ่มประสิทธิภาพในการเป็นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์และการขนส่ง
22 Assembly of Mechanical Machines สมรรถนะในการดำเนินการเครื่องจักรในการผลิตได้อย่างถูกต้องแม่นยำ
23 Autonomous Logistics Design & Application สมรรถนะในการออกแบบและนำระบบอัตโนมัติเข้ามาใช้ในการดำเนินการด้านโลจิสติกส์
24 Cargo Load Planning สมรรถนะในการวางแผนการบรรจุสินค้าเพื่อขนส่ง
25 Cloud Computing Application สมรรถนะในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการขนส่งผ่านระบบ Cloud
26 Computer-integrated Manufacturing สมรรถนะในการประยุกต์ Computer-Integrated Manufacturing (CIM) เข้ามาใช้ในการผลิต
27 Dangerous Goods (DG) Management สมรรถนะในด้านการให้บริการขนส่งสินค้าอันตราย
28 Design Tool, Jigs, Fixtures for Advanced Manufacturing สมรรถนะการออกแบบและสร้างเครื่องมือจับยึดและการใช้งานเครื่องมือดังกล่าว
29 Flight Disruption and Irregular Operation สมรรถนะในการให้บริการด้านการบินในขณะที่เกิดปัญหาระหว่างเที่ยวบิน
30 Maintain Aircraft Communication System สมรรถนะในการซ่อมบำรุงระบบและอุปกรณ์ด้านการสื่อสารภายในอากาศยาน
31 Maintain Aircraft Fuel and Engine System สมรรถนะในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมระบบป้องกันอัคคีภัยของเครื่องยนต์
32 Maintain Airframe Electrical System สมรรถนะในการซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้าบนลำตัวอากาศยาน รวมถึงระบบไฮดรอลิก ระบบเกียร์ และระบบประตู
33 Maintain Sheet Metal Structures สมรรถนะในการซ่อมแซมพื้นผิวอากาศยาน
34 Order Fulfilment Administration สมรรถนะในการบริหารการรับส่งสินค้าและการจัดการสินค้าตามความต้องการของลูกค้า
35 Pre-Flight Preparation สมรรถนะในด้านการจัดเตรียมอากาศยานที่เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมทางการบิน
36 Pricing for Cargo Service and Operation สมรรถนะในการพัฒนาการให้บริการที่น่าเชื่อถือและระดับราคาเหมาะสม
37 Radiographic Inspection สมรรถนะในการตรวจสอบด้วยรังสี
38 Ultrasonic Inspection สมรรถนะในการตรวจสอบด้วยคลื่นความถี่สูง
39 Warehouse Facility Security Control สมรรถนะการควบคุมความปลอดภัยในการทำงานภายในคลังสินค้า
40 Aircraft Landing Operation สมรรถนะในการควบคุมการลงจอดตามมาตรฐานการควบคุมการจราจรทางอากาศ
41 Cargo Security Control สมรรถนะด้านการควบคุมความปลอดภัยในการขนส่งสินค้า
42 Cargo Tracking System Administration สมรรถนะในการดำเนินการติดตามสินค้าที่ขนส่งผ่านรูปแบบการขนส่งทุกรูปแบบ
43 Cargo Transit and Transshipment Management สมรรถนะในการจัดการด้านเอกสารและจัดเก็บสินค้าก่อนการขนส่งไปยังปลายทาง
44 Eddy Current Inspection สมรรถนะในการตรวจสอบพื้นผิวโดยวิธีกระแสไหลวน
45 Electrical Termination and Connection สมรรถนะซ่อมบำรุงการเชื่อมต่อสายไฟฟ้า
46 Import and Export Documentation Administration สมรรถนะการจัดการด้านเอกสารเพื่อการนำเข้าและส่งออกสินค้า
47 Inclement Weather Operation and Planning สมรรถนะในการบริหารจัดการการบินในขณะที่เกิดความแปรปรวนของสภาพอากาศ
48 Liquid Penetrant Inspection สมรรถนะในการตรวจสอบโดยวิธีสารแทรกซึม
49 Magnetic Particle Inspection สมรรถนะในการตรวจสอบโดยวิธีอนุภาคแม่เหล็ก
50 Maintain Aircraft Cabin Equipment สมรรถนะในการซ่อมบำรุงอุปกรณ์ภายในห้องโดยสาร
51 Post-Landing Operation สมรรถนะในด้านการดำเนินการหลังการลงจอดของอากาศยาน
52 Principles of Electrical Fundamentals สมรรถนะในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของอากาศยานตามคู่มือทางเทคนิค
53 Principles of Gas Turbine Engine สมรรถนะในการใช้เครื่องยนต์แบบกังหันแก๊ส
54 Solid Model and Drafting for Machine Part สมรรถนะในการออกแบบชิ้นส่วนอากาศยานด้วยคอมพิวเตอร์ การสร้างแบบจำลอง การร่างแบบจำลอง
55 Transportation Route & Schedule Planning สมรรถนะในการวางแผนเส้นทางและตารางเวลาการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ
56 Warehouse Layout Design สมรรถนะการออกแบบโครงสร้างและพื้นที่จัดเก็บสินค้าภายในคลังสินค้า
57 Air Cargo Operation Management สมรรถนะในการบริหารจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ
58 Cargo Receipt and Inspection สมรรถนะในการตรวจสอบและตรวจรับสินค้า
59 Cold Chain Operation Administration สมรรถนะในด้านการจัดการห่วงโซ่ความเย็น ทั้งด้านอุปกรณ์ การบรรจุ และสถานที่ในการจัดเก็บระหว่างการขนส่ง
60 Advanced Tool-Room Machining Management สมรรถนะในการใช้งานห้องเครื่องมือที่ใช้ไฟฟ้าในการตัดชิ้นส่วน
61 Unit Load Device Management สมรรถนะในการบริหารจัดการและดูแลรักษาอุปกรณ์เพื่อใช้ในการยกบรรจุ (Unit Load Devices)
62 Warehouse Inventory Control/Audit สมรรถนะในการควบคุมปริมาณการเข้าออกของสินค้าภายในคลังสินค้า
63 Warehouse Management System (WMS) สมรรถนะในการนำ Warehouse Management System (WMS) มาใช้ในคลังสินค้า
64 English สมรรถนะการใช้ภาษาอังกฤษ
65 Rail System Integration สมรรถนะในการบูรณาการระบบรถไฟฟ้าช่วงการออกแบบ ติดตั้ง และทดสอบก่อนเดินรถไฟฟ้า
66 Rail System Assurance สมรรถนะในประกันคุณภาพระบบรถไฟฟ้าในช่วงการออกแบบ ติดตั้ง ทดสอบและ การเดินรถ
67 Reliability, Availability, Maintainability, and Safety (RAMS) สมรรถนะในการใช้หลักการศึกษาความน่าเชื่อถือของระบบ ความสามารถในการคงอยู่ของระบบ ความสามารถในการคงสภาวะของระบบ และความปลอดภัยของระบบ
68 Earthing and Bonding, Lightning protection, and Stray Current Corrosion Control สมรรถนะในการออกแบบระบบต่อลงดิน ระบบต่อฝาก ระบบป้องกันฟ้าผ่า และระบบควบคุมกระแสจรจัดเพื่อความปลอดภัยในโครงการรถไฟฟ้า
69 Traction Substation Operation Configuration ทักษะในการกำหนดค่าการดำเนินงานสถานีไฟฟ้าย่อยสำหรับป้อนไฟฟ้าให้ระบบขับเคลื่อน
70 Install, test and maintain traction equipment ทักษะในการติดตั้ง ทดสอบ และบำรุงรักษาบริภัณฑ์ไฟฟ้าในระบบขับเคลื่อน
71 Mechanical Design & Analysis of Rail Systems สมรรถนะในการการออกแบบและการวิเคราะห์เชิงกลระบบราง
72 Sensors and Actuators for Rail Systems สมรรถนะในการใช้งานอุปกรณ์วัดและขับเคลื่อนระบบราง
73 Geographic Information System (GIS) in urban and transport system analyst สมรรถนะในการประยุกต์ใช้ระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศเพื่อวิเคราะห์การเติบโตของเมืองและระบบการขนส่ง
74 Simulation Modeling สมรรถนะในการสร้าง สอบเทียบ และประยุกต์ใช้งานแบบจำลองสถานการณ์

8. อุตสาหกรรมเชื้อเพลิงชีวภาพและเคมีชีวภาพ (Bio-based Energy & Chemicals)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Molecular Biology สมรรถนะในการศึกษาและวิเคราะห์โครงสร้าง และการทำงานของหน่วยพันธุกรรมระดับโมเลกุล
2 Downstream Processing สมรรถนะในกระบวนการปลายน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการเก็บเกี่ยวผลผลิตหลังจากกระบวนการหมัก (Fermentation)
3 Bioinformatics สมรรถนะด้านชีวสารสนเทศศาสตร์ หรือการนำโปรแกรมคอมพิวเตอร์เข้ามาใช้กับงานทางด้านชีววิทยาโมเลกุล
4 Bio-safety สมรรถนะในการวิเคราะห์ผลกระทบและประเมินความเสี่ยง หรืออันตรายต่อความปลอดภัยของสุขภาพมนุษย์ และความหลากหลายทางชีวภาพอันอาจเกิดจากการวิจัย
5 Genetic Modification สมรรถนะในการดัดแปลงพันธุกรรม
6 Marker-Assisted Breeding สมรรถนะในการคัดเลือกพันธุ์โดยใช้เครื่องหมายทางพันธุกรรม
7 Upstream Processing สมรรถนะในกระบวนการต้นน้ำ ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจัดเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์ การสร้างสภาวะที่เหมาะสมในการเลี้ยงเชื้อจนถึงการหมักหรือการทำปฏิกิริยาเสร็จสิ้น
8 Biomass Gasification สมรรถนะในการดำเนินกระบวนการผลิตก๊าซเชื้อเพลิงชีวมวล
9 Electrical Installation and Maintenance สมรรถนะในการติดตั้งและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า
10 Enzyme Technology สมรรถนะด้านเทคโนโลยีการนำเอนไซม์มาใช้ในการเร่งปฏิกิริยา
11 High Throughput Screening สมรรถนะในการทดสอบสาร ทั้งจากธรรมชาติและการสังเคราะห์ซ้ำกัน ในภาวะเดียวกันโดยใช้เครื่องมืออัตโนมัติ
12 Machine Control สมรรถนะในการควบคุมเครื่องจักรกล
13 Mechanical Engineering Design สมรรถนะในการออกแบบระบบเครื่องกลอัตโนมัติ
14 Synthetic Biology สมรรถนะด้านชีววิทยาสังเคราะห์
15 Anaerobic Digestion สมรรถนะในการดำเนินกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ
16 Direct Combustion สมรรถนะในการดำเนินกระบวนการระบบเผาไหม้โดยตรง

9. อุตสาหกรรมดิจิทัล (Digital Industry)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Security Architecture สมรรถนะด้านสถาปัตยกรรมด้านความปลอดภัย
2 Network Configuration สมรรถนะในการปรับแต่งค่าทางเครือข่าย
3 Security Assessment สมรรถนะในการประเมินและตรวจสอบระบบความปลอดภัย
4 Security Configuration สมรรถนะในการจัดการโครงสร้างด้านความปลอดภัย
5 Data Visualization & Data Engineering สมรรถนะในด้านการวิเคราะห์ข้อมูลที่แสดงผลเป็นภาพ
6 Disaster Recovery Management สมรรถนะในการบริหารจัดการด้านการกู้คืนระบบ
7 Infrastructure Deployment สมรรถนะในการใช้งานและปรับใช้โครงสร้างพื้นฐานต่อแผนงานและขั้นตอนด้านความปลอดภัย
8 Dynamic Animation สมรรถนะในการสร้างภาพเคลื่อนไหวแบบไดนามิก
9 Motion Graphic สมรรถนะในการออกแบบและสร้าง Motion Graphic
10 Analytics and Computational Modelling สมรรถนะในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลองบนซอฟต์แวร์ (Computer model)
11 Infrastructure Design สมรรถนะในด้านการออกแบบโครงสร้างพื้นฐานของระบบเครือข่าย
12 Vulnerability Testing สมรรถนะในการประเมินความเสี่ยงและตรวจสอบช่องโหว่ของระบบ
13 Music, Sound Effect, Voice Over สมรรถนะในการใส่เสียงประกอบภาพเคลื่อนไหว
14 Application Development สมรรถนะด้านการออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชัน
15 Cyber Incident Management สมรรถนะในการบริหารจัดการภัยคุกคามต่อระบบ
16 Data Design สมรรถนะในการออกแบบฐานข้อมูล
17 Data Migration สมรรถนะในด้านการนำข้อมูลเข้าสู่ระบบ
18 Character Setup สมรรถนะในการออกแบบวิธีการเคลื่อนไหวตัวละคร ใส่กระดูกตัวละคร เขียนโปรแกรมเทคนิคให้ตัวละคร กำหนดผิวพรรณและน้ำหนักตัวละคร
19 Application Integration สมรรถนะการพัฒนาและวางแผนบูรณาการการใช้แอปพลิเคชัน
20 Network Administration and Maintenance สมรรถนะในการดูแลรักษาระบบเครือข่าย
21 UX/UI Design สมรรถนะด้านการออกแบบแพลตฟอร์มและประสบการณ์ของผู้ใช้งานเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชัน
22 Lay Out สมรรถนะในการออกแบบช็อตบล็อกกิ้ง (Shot blocking design) และสร้างช็อตบล็อกกิ้ง (Shot blocking)
23 Agile Software Development สมรรถนะในการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile
24 Content Management System สมรรถนะในการบริหารและพัฒนาเนื้อหาบนเว็บไซต์
25 Software Design สมรรถนะในการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์
26 Software Testing สมรรถนะในด้านการทดสอบซอฟต์แวร์
27 System Integration สมรรถนะในการออกแบบและวางระบบด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
28 Web Development สมรรถนะในการพัฒนาเว็บไซต์ผ่านการวิเคราะห์ระบบ การเขียนโปรแกรม และการทดสอบ
29 Art Direction Development สมรรถนะในการกำหนดกรอบแนวคิดของโครงเรื่อง จากการสำรวจความต้องการ เขียนเรื่องย่อตามกรอบแนวคิด
30 Conceptual Design Development สมรรถนะในการออกแบบและพัฒนากรอบแนวคิดของฉากและแนวคิดตัวละคร
31 Project Management and Development สมรรถนะในการกำหนดทีมทำงาน วางแผนจัดการด้านการเงิน กำหนดตารางการทำงาน
32 Data Science สมรรถนะในการค้นหา จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบโปรแกรมในการทำงาน
33 Cloud Computing สมรรถนะในการควบคุมระบบประมวลผลที่สามรถเข้าถึงได้จากทุกที่ทุกเวลา จากเครือข่ายเดียวกัน เพื่อทำให้การทำงานจากระยะไกลง่ายขึ้น ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต
34 Python Programing สมรรถนะในการเขียนโปรแกรมไพทอน

10. อุตสาหกรรมการแพทย์ครบวงจร (Medical Hub)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Good Manufacturing Practice Implementation สมรรถนะในการปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ที่ดีในการผลิตตามมาตรฐาน GMP
2 Pharmacovigilance Integration สมรรถนะในกระบวนการที่เกี่ยวข้องกับการค้นหา ประเมิน และป้องกันเหตุการณ์ไม่พึงประสงค์ (Adverse Event, AE) หรือปัญหา อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับยา
3 Bio-risk Management สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านชีวภาพ
4 Chromatography Equipment Operation สมรรถนะในกระบวนการโครมาโทกราฟีหรือการแยกสารผสมทางเคมีเพื่อการวิเคราะห์สารผสมแต่ละชนิด
5 Ultra-Performance Liquid Technology สมรรถนะในการใช้เทคโนโลยี Liquid Chromatography เพื่อแยกสารประกอบ
6 Cell Culture สมรรถนะด้านการเพาะเลี้ยงเซลล์
7 Biological Product Introduction สมรรถนะในด้านการแนะนำผลิตภัณฑ์ทางชีวภาพ
8 Chemical Risk Management สมรรถนะด้านการบริหารจัดการความเสี่ยงด้านเคมี
9 Production Planning สมรรถนะด้านการวางแผนกระบวนการผลิต
10 Production Improvement สมรรถนะด้านการปรับปรุงกระบวนการผลิต
11 Sterilization Techniques and their Validation สมรรถนะด้านการทำให้เครื่องมือปลอดเชื้อรวมถึงการตรวจสอบมาตรฐานการของการปลอดเชื้อ
12 Microbiology and Bioburden Monitoring สมรรถนะด้านการวิเคราะห์และควบคุมด้านจุลชีววิทยาและการปนเปื้อนเชื้อ
13 Biocompatibility and Its Evaluation สมรรถนะด้านความเข้ากันได้ทางชีวภาพและการประเมินผล
14 Clinical Evaluation of Medical Device สมรรถนะด้านการประเมินทางคลินิกของเครื่องมือแพทย์
15 Cleanroom Processing สมรรถนะด้านกระบวนการการใช้งานห้องปลอดเชื้อ
16 Packaging Technology สมรรถนะด้านเทคโนโลยีการบรรจุเครื่องมือแพทย์
17 Welding Technique สมรรถนะด้านการเชื่อมโลหะ
18 Sensor Medical Technology สมรรถนะด้านเทคโนโลยีเซนเซอร์สำหรับอุปกรณ์การแพทย์
19 Medical Device Programming สมรรถนะด้านการเขียนโปรแกรมและคำสั่งการใช้งานเครื่องมือแพทย์

11. อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ (National Defense Industry)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Data Science สมรรถนะในการค้นหา จัดเก็บ วิเคราะห์ และใช้ข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data) ทั้งข้อมูลที่มีโครงสร้าง (Structured Data) และข้อมูลที่ไม่มีโครงสร้าง (Unstructured Data) เพื่อหารูปแบบความสัมพันธ์หรือแบบแผนความเชื่อมโยง โดยใช้เครื่องมือหรือแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ เพื่อออกแบบโปรแกรมในการทำงาน
2 Aerospace Engineering and Aviation Sciences สมรรถนะในการออกแบบ สร้างอากาศยาน ควบคุม ซ่อมบำรุง ตลอดจนบริหารจัดการอุตสาหกรรมการบินเพื่อแก้ปัญหาและใช้ประโยชน์ได้
3 Cloud Computing Application สมรรถนะในการจัดการห่วงโซ่อุปทานการขนส่งผ่านระบบ Cloud
4 Material Sciences and Engineering สมรรถนะในการบูรณาการหลักการทางวิศวกรรม ฟิสิกส์ และเคมีเพื่อแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับ Nanotechnology เทคโนโลยีสารสนเทศ พลังงาน อุตสาหกรรมและอื่น ๆ
5 Metallurgical and Material Engineering สมรรถนะในการผลิตและควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ คิดค้นและวิจัยด้านวัสดุ เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วน
6 Computer Science สมรรถนะในการวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธีทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฎีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และทฤษฎีเครือข่าย เพื่อพัฒนานวัตกรรมด้านคอมพิวเตอร์และธุรกิจคอมพิวเตอร์
7 Cyber Security สมรรถนะในการป้องกัน รับมือและลดความเสี่ยงจากภัยคุกคามทางไซเบอร์ทั้งจากภายในและภายนอกประเทศ
8 Armament Engineering สมรรถนะในการออกแแบบ พัฒนา และทดสอบเทคโนโลยีและยุทโธปกรณ์เพื่อใช้ป้องกันประเทศและเพื่อการส่งออก
9 Military Communication สมรรถนะในการเลือกใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพื่อให้เอื้อต่อความต้องการด้านการสื่อสารทางการทหาร ซึ่งมีการปรับตัวตลอดเวลา
10 Complex Weapons สมรรถนะในการควบคุุมกลไกยุทโธปกรณ์ที่มีความซับซ้อน เพื่อเลือกยุทโธปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานด้านความมั่นคง

12. อุตสาหกรรมที่สนับสนุนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy)

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Environmental Impact Assessment (EIA) การประเมินผลกระทบต่อสุขภาพหรือความสมบูรณ์ของสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ การบ่งชี้ทั้งผลิตภัณฑ์ที่แสดงการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจก (CO2) หรือคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (Carbon Footprint)
2 Waste Management กระบวนการจัดการของเสียที่เกิดขึ้นทั้งวงจรได้แก่ การเก็บรวบรวมขยะ (Collection) การขนส่ง (Transport) การคัดแยกและบําบัด (Treatment) และการทิ้ง (Disposal)
3 Extended Producer Responsibility การจัดการซากผลิตภัณฑ์
4 Resource Management กระบวนการวางแผนการใช้ทรัพยากรให้สามารถใช้งานผลิตภัณฑ์เต็มวงจร (Reuse, Refurbish, Sharing)
5 Eco-design การพัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การออกแบบผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตเพื่อให้เกิดของเสียน้อยที่สุด (Zero-Waste) การวางแผนให้ทรัพยากรในระบบการผลิตทั้งหมดสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมและนำกลับมาใช้ใหม่ได้
6 Green Product การวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม การประเมินวัฏจักรชีวิตของผลิตภัณฑ์ (Life Cycle Assessment: LCA) ฐานข้อมูลตลอดวัฎจักรชีวิตของวัสดุพื้นฐานและพลังงาน (Life Cycle Inventory Database: LCI) ประเมินค่าผลกระทบของผลิตภัณฑ์ที่มีต่อสิ่งแวดล้อม การทดสอบการย่อยสลายได้ในธรรมชาติ
7 Decarbonization เทคโนโลยีการผลิตคาร์บอนต่ำ การลดก๊าซเรือนกระจก
8 Waste to Value การนำเศษวัสดุหรือสินค้าที่ผ่านการใช้งาน นำมาผลิตหรือแปรสภาพเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ ที่มีคุณภาพและมีมูลค่าสูงขึ้น การใช้ประโยชน์จากขยะครบวงจร การแปรสภาพเพื่อกลับมาใช้ใหม่ (Recycle, Upcycle)
9 Waste to Energy นำขยะบางประเภทนำกลับมาใช้เพื่อผลิตพลังงาน นำก๊าซชีวภาพจากหลุมฝังกลบมาใช้ประโยชน์ เช่น การผลิตไฟฟ้า หรือการอัดเป็นเชื้อเพลิงเพื่อการขนส่ง
10 Design Thinking สมรรถนะในการผสมผสานการคิดสร้างสรรค์ (Creative thinking) และการคิดเชิงธุรกิจ (Business thinking) เพื่อพัฒนาสิ่งใหม่ๆและนวัตกรรมอย่างมีระบบ โดยมีหลักสำคัญ คือการเข้าใจความต้องการและปัญหาของกลุ่มเป้าหมายหรือลูกค้า (Human-Centered) อย่างแท้จริง

13. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และการวิจัยพัฒนาเพื่ออุตสาหกรรมเป้าหมาย

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Research and Development Future Skills set ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา การประเมินความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สิทธิบัตรและกระบวนการดำเนินงานวิจัย

14. อุตสาหกรรมอื่นๆ

ลำดับ Future Skills Set คำอธิบาย Future Skills Set
1 Research and Development Future Skills set ที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยพัฒนา การประเมินความเป็นไปได้ การวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ สิทธิบัตรและกระบวนการดำเนินงานวิจัย

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่