SEARCH

 

ประกาศเกี่ยวกับความเป็นส่วนตัว (Privacy Notice)

สำหรับโครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ

-----------------------------------------------------------------------------------------

สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (ซึ่งต่อไปในประกาศฉบับนี้จะเรียกว่า “สอวช.) ในฐานะหน่วยงานที่มีบทบาทในการกำหนดกลไกการขับเคลื่อนด้านการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้แก่ระบบเศรษฐกิจ และสังคม รวมทั้งเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ และยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ซึ่งมีหน้าที่บูรณาการ และเชื่อมโยงฐานข้อมูลการอุดมศึกษา ฐานข้อมูลมาตรฐานการอุดมศึกษา และฐานข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมเพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ  จึงได้จัดทำระบบสารสนเทศ “STEMPlus ขึ้นเพื่อเป็นสื่อกลางในการเชื่อมโยงข้อมูลความต้องการระหว่างผู้ประกอบการซึ่งเป็นผู้ใช้ บัณฑิต นิสิต/นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจพัฒนาทักษะและสมรรถนะในการปฏิบัติงานเพื่อสร้างทางเลือกในการประกอบอาชีพให้แก่ประชาชนในวงกว้าง ตลอดจนการเชื่อมโยงหลักสูตรและความเชี่ยวชาญจากภาคอุดมศึกษา ซึ่งนำไปสู่ความร่วมมือในการพัฒนากำลังคนและการวิจัยพัฒนาที่สนับสนุนภาคอุตสาหกรรมไทย อันประกอบด้วยบริการต่าง ๆ ได้แก่  การขอรับรองการจ้างแรงงานที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ การขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ การแจ้งความประสงค์ความต้องการกำลังคน การประเมินสมรรถนะทางอาชีพสำหรับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย การฝากประวัติสำหรับการสมัครงานหรือเข้าร่วมโครงการ
                          โดยที่ สอวช. เคารพสิทธิความเป็นส่วนตัวของบุคคลที่เกี่ยวข้องกับโครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ (ซึ่งต่อไปนี้จะเรียกรวมกันว่า “ท่าน”) และเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าท่านได้รับความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล จึงได้จัดทำประกาศความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ขึ้น เพื่อแจ้งให้ทราบถึงรายละเอียดที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผย (รวมเรียกว่า “การประมวลผล”) รวมถึงระยะเวลาในการจัดเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ตลอดจนสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.   ข้อมูลส่วนบุคคลคืออะไร

ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม อันหมายความถึงข้อมูลของบุคคลธรรมดาเท่านั้น ไม่รวมถึงนิติบุคคล เช่น ชื่อ-นามสกุล หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน วันเดือนปีเกิด ที่อยู่ และข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน เช่น ข้อมูลภาพจำลองใบหน้า ข้อมูลจำลองลายนิ้วมือ ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา แต่ไม่ครอบคลุมถึงข้อมูลของ
ผู้ที่เสียชีวิตแล้ว

2.   ประเภทของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่เราเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล หมายถึง บุคคลธรรมดาซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลที่ สอวช. เก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผย อันได้แก่ ผู้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ “STEMPlus” แรงงานลูกจ้างที่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลยื่นคำขอรับรองการจ้างแรงงานที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ วิทยากรในหลักสูตรฝึกอบรมที่ยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตลอดจนผู้เชี่ยวชาญและคณะทำงาน ที่ได้ร่วมดำเนินโครงการกับ สอวช. และหน่วยงานอื่น

3.   ฐานกฎหมายในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล
สอวช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายใต้ฐานกฎหมายดังต่อไปนี้
                 3.1 ความจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของ สอวช. เพื่อการดำเนินการตามภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะหรือการใช้อำนาจรัฐซึ่งเป็นพันธกิจที่ สอวช. ได้รับภายใต้พระราชบัญญัติ
               สภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ พ.ศ. 2562 ที่กำหนดในมาตรา 21 และมาตรา 22 ประกอบกับระเบียบสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ ว่าด้วยการสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้การดำเนินโครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ พ.. 2564
              3.2 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของ สอวช. ในการดำเนินโครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ
           3.3 ความจำเป็นในการปฏิบัติตามสัญญาหรือความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อเข้าทำสัญญารวมถึงการดำเนินโครงการที่ท่านเป็นคู่สัญญากับ สอวช. เช่น บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ เป็นต้น  

4. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
                      สอวช. ดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี้
         4.1 เพื่อการพิจารณารับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ สนับสนุนมาตรการ Thailand Plus Package[1]
           4.2 เพื่อการประสานผู้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ “STEMPlus” ให้สามารถบรรลุวัตถุประสงค์การขอรับบริการได้อย่างราบรื่นและคล่องตัว
           4.3 เพื่อการประสานผู้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ “STEMPlus” ในการติดตามข้อมูล เพื่อใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย ทิศทางในการพัฒนาการอุดมศึกษา และการวิจัยและนวัตกรรมให้สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ
   4.4 เพื่อการส่งข้อมูลผลการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ไปยังกรมสรรพากร
          4.5 เพื่อการประสานผู้เชี่ยวชาญพิจารณากลั่นกรองคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
           4.6 เพื่อการจ่ายเงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายภายใต้การดำเนินงาน ยกตัวอย่างเช่น ค่าเบี้ยประชุมคณะกรรมการ ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญ ตลอดจนการดำเนินการใด ๆ ที่จำเป็นที่เกี่ยวข้องกับโครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ
             4.7  เพื่อให้คณะทำงานสามารถดำเนินงานที่เกี่ยวข้องกับโครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการได้บรรลุวัตถุประสงค์
             4.8  เพื่อให้หน่วยงานตรวจสอบได้ตรวจสอบตามหน้าที่และอำนาจที่มีตามกฎหมาย
     4.9 เพื่อใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการของ สอวช. ผ่านช่องทางต่าง ๆ เช่น ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ และ เว็บไซต์ของ สอวช. Facebook LINE YouTube สื่อออนไลน์อื่น ๆ หรือสื่ออื่น ๆ เช่น โทรทัศน์ สิ่งพิมพ์   เป็นต้น

5. ข้อมูลส่วนบุคคลที่ สอวช. เก็บรวบรวมใช้หรือเปิดเผย 

5.1 ข้อมูลส่วนบุคคลทั่วไป

ประเภทข้อมูล

ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเก็บรวบรวม

ข้อมูลส่วนบุคคล เช่น ข้อมูลรายละเอียดส่วนบุคคล

เช่น

 •  ชื่อ นามสกุล
 • เลขบัตรประจำตัวประชาชน
 • ตำแหน่ง
 • หน่วยงาน
 • ชื่อบัญชีธนาคาร
 • เงินเดือน

ข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ (Contact Data)

 •  ที่อยู่ติดต่อไปรษณีย์
 • ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์
 • หมายเลขโทรศัพท์

ข้อมูลเพื่อใช้ในดำเนินงานภายใต้โครงการแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ

 • ชื่อ นามสกุล
 • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
 • เสียง
 • ตำแหน่ง
 • หน่วยงาน

ข้อมูลเพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์

 • ชื่อ นามสกุล
 • ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว
 • เสียง
 • ตำแหน่ง
 • หน่วยงาน

 5.2 ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความละเอียดอ่อน
                           โดยทั่วไปแล้ว สอวช. ไม่มีความประสงค์จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลศาสนา เชื้อชาติ และหมู่โลหิตที่ปรากฏอยู่ในสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของท่านเพื่อวัตถุประสงค์ใดโดยเฉพาะ หากท่านได้มอบสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนให้แก่ สอวช. ขอให้ท่านปกปิดข้อมูลดังกล่าว หากท่านมิได้ปกปิดข้อมูลข้างต้น ถือว่าท่านอนุญาตให้ สอวช. ดำเนินการปกปิดข้อมูลเหล่านั้น และถือว่าเอกสารที่มีการปกปิดข้อมูลดังกล่าวมีผลสมบูรณ์และบังคับใช้ได้ตามกฎหมายทุกประการ ทั้งนี้ หาก สอวช. ไม่สามารถปกปิดข้อมูลได้เนื่องจากข้อจำกัดทางเทคนิคบางประการ สอวช. จะเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลดังกล่าวเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของเอกสารยืนยันตัวตนของท่านเท่านั้น

6.   แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                         โดยทั่วไปแล้ว สอวช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน โดยการขอข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีบางกรณีที่ สอวช. เก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมาจากแหล่งอื่นเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ดังกล่าวข้างต้น
ทั้งนี้ สอวช. อาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทางดังต่อไปนี้
6.1    ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลจากท่านโดยตรง โดย สอวช. จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังต่อไปนี้
               (1)     เมื่อท่านได้ลงทะเบียนบัญชีผู้ใช้ “STEMPlus” (www.stemplus.or.th)
               (2)     จากความสมัครใจของท่านในการโต้ตอบทาง email หรือ ช่องทางการสื่อสารอื่น ๆ ระหว่าง สอวช. และท่าน ผ่านโทรสาร ไปรษณีย์ แบบตอบรับการเข้าร่วมประชุม หรือ ณ สถานที่จัดกิจกรรมของ สอวช.
6.2  การเก็บรวบรวมจากแหล่งอื่นที่ไม่ใช่จากเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลโดยตรง เช่น  การสืบค้นข้อมูลส่วนบุคคลผ่านระบบเว็บไซต์ หรือการสอบถามจากบุคคลที่สามดังต่อไปนี้
                (1)    เว็บไซต์ต่าง ๆ
                (2)    ผู้แทนของท่าน เป็นต้น
                โดย สอวช. จะแจ้งให้ท่านทราบรวมถึงจะดำเนินการขอความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจากท่าน ทั้งนี้ หากไม่สามารถติดต่อท่านได้ ทาง สอวช. จะแจ้งให้ท่านอย่างช้าเมื่อสามารถติดต่อได้ในครั้งแรก เว้นแต่กรณีที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องขอความยินยอมหรือท่านตามที่กฎหมายกำหนด

7.   การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
สอวช. อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านต่อบุคคลหรือนิติบุคคลประเภทดังต่อไปนี้
               7.1  หน่วยงานพันธมิตร คู่สัญญา หรือองค์กรอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการของ สอวช. เช่น คณะรัฐมนตรี นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี หน่วยงานของรัฐ สถานศึกษา สถานฝึกอบรม องค์กรเอกชน มูลนิธิ สมาคม เป็นต้น
              7.2  เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่ หรือมีคำสั่งโดยชอบด้วยกฎหมายเพื่อดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด เช่น การรายงานข้อมูลที่กฎหมายกำหนด หรือการเปิดเผยข้อมูล ส่วนบุคคลตามคำสั่งศาล เป็นต้น

8.   สิทธิตามกฎหมายของท่าน
                พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลมีวัตถุประสงค์เพื่อคุ้มครองความเป็นส่วนตัวของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อีกทั้งยังอยู่ในความควบคุมของท่านได้มากขึ้น โดยท่านสามารถใช้สิทธิของท่านตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลตามช่องทางที่ สอวช. กำหนด ซึ่งมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
                8.1 สิทธิในการเข้าถึง และขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
               ท่านมีสิทธิเข้าถึง และได้รับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ สอวช. มีอยู่หรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวที่ท่านอาจเห็นว่ามิได้ให้ความยินยอมไว้ เว้นแต่กรณีที่ สอวช. มีสิทธิปฏิเสธคำขอของท่านตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือกรณีที่คำขอของท่านจะมีผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น
               8.2  สิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                                ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ทำการแก้ไข หรือปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ครบถ้วน
               8.3 สิทธิในการขอให้ลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                                ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ลบหรือทำลายข้อมูลของท่าน หรือทำให้ข้อมูลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้ เว้นแต่กรณีที่ สอวช. จะมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายในการปฏิเสธคำขอของท่าน
               8.4 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
ท่านมีสิทธิขอให้ สอวช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่กฎหมายกำหนด อาทิ
           (1)   สอวช. อยู่ระหว่างการตรวจสอบคำขอใช้สิทธิแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลหรือคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
       (2)   กรณีที่ท่านขอให้ สอวช. ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลแทนการลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่มีความจำเป็นอีกต่อไป เนื่องจากท่านมีความจำเป็นต้องขอให้ สอวช. เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
               8.5 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน 
                 ท่านมีสิทธิคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่สอวช. ดำเนินการภายใต้ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย หรือเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัย    ทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือทางสถิติ เว้นแต่กรณีที่ สอวช. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย เช่น สอวช. สามารถแสดงให้เห็นว่าการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีเหตุอันชอบด้วยกฎหมายยิ่งกว่า หรือเพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องทางกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์สาธารณะ
                8.6  สิทธิในการขอรับหรือขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน
                                 ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่ สอวช. สามารถทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานได้โดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้ สอวช. ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังบุคคลภายนอก หรือขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่ สอวช. ได้ส่งหรือโอนไปยังบุคคลภายนอก เว้นแต่สอวช. ไม่สามารถทำได้โดยสภาพทางเทคนิค หรือ สอวช. มีเหตุในการปฏิเสธคำขอของท่านโดยชอบด้วยกฎหมาย


เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่