SEARCH

สิทธิประโยชน์ด้านกำลังคน

8 ธันวาคม 2566 5791

1.      การจ้างงาน

         การจ้างงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตามมาตรการ Thailand Plus Package บริษัท หรือ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมาย สามารถนำค่าใช้จ่าย “เงินเดือน” ของพนักงานที่ทำสัญญาจ้างตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นมา และได้รับการรับรองจาก อว. ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับเงินเดือนที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 (จำนวนที่จ่ายจริงเฉพาะส่วนค่าจ้างที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาทต่อเดือน) ได้ 150% จากกรมสรรพากร
ข้อมูลอ้างอิง

    ·  ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 777 พ.ศ. 2566  (ดูรายละเอียด)

    · ประกาศหลักเกณฑ์การรับรองหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรและรับรองการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์
(ดูรายละเอียด)
-    เงินสนับสนุนค่าจ้างบุคลากรสำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น

             เงินสนับสนุนค่าจ้างบุคลากร 50% ไม่เกิน 5 ล้านบาท เป็นระยะเวลา 2 ปี (ไม่เกิน100,000 บาท/คน/เดือน) สำหรับวิสาหกิจเริ่มต้น (จัดตั้งไม่เกิน 5 ปี) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น
ข้อมูลอ้างอิง

      ·   ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ 2/2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมวิสาหกิจเริ่มต้น

         (ดูรายละเอียด)

2.    การพัฒนาบุคลากรในองค์กร

-   การส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมตามมาตรการ Thailand Plus Package

ผู้ประกอบการสามารถนำค่าใช้จ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างที่ได้จ่ายไปตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2568 ในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก อว. ไปขอยกเว้นภาษีเงินได้ 250% จากกรมสรรพากร
ข้อมูลอ้างอิง

      ·   ประกาศพระราชกฤษฎีกาฉบับที่ 778 พ.ศ. 2566 (ดูรายละเอียด)

-  เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร
เงินสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมบุคลากร 50% ไม่เกิน 5 ล้านบาท ภายในระยะเวลา 2 ปี (ไม่เกิน100,000 บาท/คน) ตามประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง

ข้อมูลอ้างอิง

     ·    ประกาศคณะกรรมการนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ 1/2564 เรื่อง มาตรการส่งเสริมการพัฒนาบุคลากรทักษะขั้นสูง 
 (ดูรายละเอียด)

3.    การรับนักศึกษาเข้าฝึกปฏิบัติงานในสถานประกอบการ

          ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีกร้อยละ 200 ของเงินลงทุน
ข้อมูลอ้างอิง

     ·     ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 21/2564 เรื่อง การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  (ดูรายละเอียด)

     ·    ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 22/2564 เรื่อง การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)    (ดูรายละเอียด)

4.    การจัดตั้งศูนย์ฝึกอบรม

ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมอีกร้อยละ 100 ของเงินลงทุน
ข้อมูลอ้างอิง

     ·  ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 21/2564 เรื่อง การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน  (ดูรายละเอียด)

     ·    ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ที่ 22/2564 เรื่อง การปรับปรุงสิทธิและประโยชน์เพิ่มเติมตามคุณค่าของโครงการ (Merit-based Incentives) เพื่อพัฒนาความสามารถในการแข่งขัน สำหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)   (ดูรายละเอียด)

 

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่