SEARCH

คำถามที่พบบ่อย

นายจ้างที่ได้รับการรับรองการจ้างงานจะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไร

สามารถนำไปยกเว้นภาษีเงินได้ 150% ของรายจ่ายที่ได้จ่ายเป็นเงินเดือนให้แก่การจ้างงานลูกจ้างที่ได้รับการรับรอง

บริษัทต่างชาติ สามารถยื่นคำขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ หากเป็นการจ้างแรงงานลูกจ้างที่มีสัญชาติไทย

ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานที่ประกอบกิจการในอุตสาหกรรมเป้าหมายสามารถขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งงานใดได้บ้าง

เฉพาะตำแหน่งงานที่สอดคล้องกับกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานประกอบกิจการ โดยไม่รวมตำแหน่งงานสนับสนุน อาทิ เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล พนักงานบัญชี หรือพยาบาลวิชาชีพประจำห้องพยาบาลของสถานประกอบการ

ตำแหน่งงานที่มีเงินเดือนตั้งแต่หนึ่งแสนบาทขึ้นไปสามารถขอรับรองการจ้างงานได้หรือไม่

ได้ โดยผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้เพิ่มเติมเป็นจำนวนร้อยละห้าสิบของเงินเดือนส่วนที่ไม่เกินหนึ่งแสนบาท  ทั้งนี้ การอนุมัติสิทธิประโยชน์ทางภาษีเป็นดุลยพินิจของกรมสรรพากร

เอกสารแสดงคุณวุฒิของแรงงานลูกจ้างที่ใช้ทักษะสูงด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ใช้วุฒิการศึกษาระดับใด

ใช้วุฒิการศึกษาระดับสูงที่สุดของแรงงานลูกจ้างที่สอดคล้องกับตำแหน่งงาน ตั้งแต่ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป

การขอรับรองการจ้างงานในตำแหน่งที่แรงงานลูกจ้างยังมีคุณสมบัติไม่เพียงพอที่จะปฏิบัติงานตามขอบเขตหน้าที่และความรับผิดชอบของตำแหน่งงานนั้น แต่ผู้ยื่นคำขอรับรองการจ้างงานมีแผนการจัดการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาสมรรถนะให้แก่แรงงานลูกจ้าง เข้าข่ายการรับรองการจ้างงานหรือไม่

ไม่เข้าข่าย เนื่องจาก ในขั้นตอนการตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้นโดยฝ่ายเลขานุการจะคัดกรองเฉพาะคำขอรับรองการจ้างงานที่มี วุฒิบัตร / ใบแสดงผลการศึกษา (Transcript) / ประกาศนียบัตร / ประวัติย่อ ซึ่งได้รับก่อนวันที่เริ่มจ้างงานเสนอต่อคณะกรรมการ

เหตุใดหน่วยฝึกอบรมจึงควรยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

เพื่อเป็นแรงจูงใจให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลเลือกส่งลูกจ้างเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ได้รับการรับรอง อีกทั้ง ยังเป็นช่องทางการประชาสัมพันธ์หลักสูตรและหน่วยฝึกอบรมได้อีกทางหนึ่ง

บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่ส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมสามารถยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมได้หรือไม่

ได้ ในกรณีที่

  • บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลนั้น มีหน่วยฝึกอบรมภายในหน่วยงาน
  • จัดให้มีหลักสูตรเฉพาะสำหรับบุคลากรภายในหน่วยงานซึ่งไม่ใช่หลักสูตรที่บุคคลทั่วไปจะนำไปใช้ประโยชน์ได้
  • มีการประสานการเชิญวิทยากรมาจากต่างประเทศเพื่อจัดการฝึกอบรมให้แก่บุคลากรภายในหน่วยงานโดยเฉพาะ

เมื่อหลักสูตรฝึกอบรมผ่านการพิจารณารับรองแล้วสามารถเปลี่ยนแปลงวิทยากรประจำหลักสูตรได้หรือไม่

ไม่ได้ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลงเนื้อหาหรือวิทยากรประจำหลักสูตรส่วนหนึ่งส่วนใด ผู้ยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมต้องเข้าสู่กระบวนการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมใหม่ ทั้งนี้ คณะกรรมการสามารถเพิกถอนการรับรองหลักสูตรฝึกอบรมได้หากตรวจสอบแล้วพบว่าหลักสูตรฝึกอบรมมีรายละเอียดไม่ตรงตามข้อมูลประกอบการยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรม

หลักสูตรฝึกอบรมที่เป็นหลักสูตรใหม่ ไม่เคยมีประวัติการจัดการฝึกอบรมมาก่อนสามารถยื่นคำขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมได้หรือไม่

ได้ เนื่องจากการเปิดรับคำขอรับรองหลักสูตรจะเปิดรับตั้งแต่ พ.ย. 2564 สำหรับการยกเว้นภาษีเงินได้ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษาหรือฝึกอบรมหรือค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมลูกจ้างในหลักสูตรที่ได้รับการรับรองตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค. 2564 – 31 ธ.ค. 2565

การขอรับรองการจ้างงานและการขอรับรองหลักสูตรฝึกอบรมใช้ระยะเวลานานเท่าไหร่

ไม่เกิน 30 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมการยื่นคำขอรับรองการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรม

ศูนย์อำนวยความสะดวก วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม (KX) โดย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ทำหน้าที่เป็น “ศูนย์ประสานงานและอำนวยความสะดวกการยื่นคำขอรับรองการจ้างงานและหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ตามมาตรการ Thailand Plus Package”

1) นางสาวขวัญเรือน จันทวงษ์ โทร 0936926541 Email : khuanruan.jan@kmutt.ac.th
2) นางสาววรารัตน์ อ้อยกลาง โทร 0961149288 Email : wararat.oil@kmutt.ac.th
3) นางสาวนิศานันท์ ตามกาล โทร 0811385553 Email : nisanunt.tam@gmail.com 
4) นายภานรินทร์ หารหนองบัว โทร 0851127714 Email : panarin.han@kmutt.ac.th

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่