SEARCH

ระกาศรับสมัครงาน

ดูทั้งหมด

ข่าวประชาสัมพันธ์

ดูทั้งหมด

สอวช. - มรภ. อุดรธานี หารือยกระดับความสามารถกำลังคนผ่านแพลตฟอร์ม STEMPlus ร่วมกับผู้ประกอบการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

24 พฤศจิกายน 2566
36

เมื่อวันที่ 21 พฤศจิกายน 2566 สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) โดย นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต ได้เข้าร่วมเป็นวิทยากรเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจและแลกเปลี่ยนเรื่องสิทธิประโยชน์และมาตรการสนับสนุนด้านการพัฒนาบุคลากรสมรรถนะสูง ภายใต้แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง (STEMPlus) และการดำเนินงานของศูนย์ประสานงานแพลตฟอร์มพัฒนากำลังสมรรถนะสูง (STEM One-Stop Service: STEM OSS)ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์ ชั้น 2 ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี นางสาวภาณิศา ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใช้บริการ STEM OSS และการใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีจากมาตรการ Thailand Plus Package รวมทั้งมีการสำรวจและวิเคราะห์ข้อมูลความต้องการบุคลากร (Demand Analysis) ของผู้ประกอบการในกลุ่มอุตสาหกรรมเกษตร กลุ่มอุตสาหกรรมอาหารแห่งอนาคต อุตสาหกรรมการบินและโลจิสติกส์ และอุตสาหกรรมท่องเที่ยวในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน โดยมี ผศ.ดร.คณิศรา ธัญสุนทรสกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี ให้การต้อนรับและร่วมหารือในการพัฒนาสร้างหลักสูตรให้แก่นักศึกษาและกำลังคนในแถบภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน เพื่อตอบสนองความต้องการกำลังคนของกลุ่มอุตสาหกรรมในภูมิภาค ในงานนี้มีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจากหลายภาคส่วน อาทิ หอการค้าจังหวัดอุดรธานี สภาอุตสาหกรรมจังหวัดอุดรธานี สรรพากรพื้นที่ ศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาค 4 ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจการลงทุน ภาค 3 สมาพันธ์ SMEs ไทยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ผู้ประกอบการ บริษัท ห้างร้าน วิสาหกิจชุมชน ในพื้นที่จังหวัดอุดรธานี หนองคาย หนองบัวลำภู ขอนแก่น ชัยภูมิ รวมทั้งผู้บริหาร คณาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี วัตถุประสงค์สำคัญในหารือในครั้งนี้ คือ การนำแพลตฟอร์ม STEMPlus การทำงานของศูนย์ STEM OSS และมาตรการ Thailand Plus Package มาประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเข้าใจและขยายเครือข่ายการพัฒนาความร่วมมือไปยังกลุ่มผู้ประกอบการในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือ โดยเฉพาะการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในสถานประกอบการในรูปแบบReskill & Upskill ผลจากการหารือและทำความเข้าใจในครั้งนี้ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี กำหนดเป้าหมายสำคัญที่จะเป็นผู้นำในภูมิภาคตะวันออกเฉียงเหนือในการเป็นศูนย์ STEM OSS เพื่อทำหน้าที่เชื่อมโยงและประสานการพัฒนาบุคลากรสมรรถสูงที่ตอบสนองต่อความต้องการของอุตสาหกรรมในภูมิภาคนี้

สอวช. ปลื้ม แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูง “STEMPlus” คว้ารางวัลเลิศรัฐ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ตอบเป้าหมายการพัฒนากำลังคนสู่อนาคต

8 กันยายน 2566
285

เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 ดร.กิติพงค์ พร้อมวงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและการพัฒนาทักษะแห่งอนาคต พร้อมตัวแทนพนักงาน สอวช. เข้ารับมอบรางวัลเลิศรัฐ ประเภทบริการตอบโจทย์ตรงใจ ระดับดีเด่น ประจำปี 2566 จากสำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (กพร.) โดยโครงการที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้คือ “แพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงตอบการลงทุนของภาคผลิตและบริการ” หรือ แพลตฟอร์ม STEMPlus ดร.กิติพงค์  กล่าวว่า นับเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของ สอวช. ที่ กพร. ได้มอบรางวัลอันทรงเกียรตินี้ให้กับเรา ทีมงานทุกคนทุ่มเทและตั้งใจที่จะสร้างแพลตฟอร์ม STEMPlus ขึ้นมา ให้เป็นแพลตฟอร์มให้บริการขนาดใหญ่รองรับความต้องการด้านกำลังคนให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลก โดยรวบรวมหลักสูตรฝึกอบรมพัฒนากำลังคน ตอบโจทย์ตามความต้องการของอุตสาหกรรมแห่งอนาคต เน้นการส่งเสริมการปรับทักษะ ยกระดับทักษะ (Reskill Upskill) และจับคู่กำลังคนไปสู่การทำงานและการประกอบอาชีพ ตอบโจทย์ 3 กลุ่ม สำคัญ ได้แก่ กลุ่มที่ 1 ผู้ประกอบการ สามารถนำค่าใช้จ่ายการจ้างงานบุคลากรด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ หรือ สะเต็ม (STEM)  ในกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ผ่านการรับรองไปขอลดหย่อนภาษีได้ 150% ซึ่งปัจจุบันมีการขอรับรองการจ้างงานแล้ว 4,446 ตำแหน่งงาน จาก 105 บริษัท นอกจากนี้สถานประกอบการที่ส่งบุคลากรเข้ารับฝึกอบรมในหลักสูตรที่ผ่านการรับรองจาก อว. สามารถขอลดหย่อนภาษีได้ 250% ซึ่ง STEMPlus ได้รวบรวมรายชื่อหลักสูตร จำนวน 691 หลักสูตร จาก 70 หน่วยฝึกอบรม ซึ่งมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมแล้ว 55,130 คน โดยมีเป้าหมายจะพัฒนาคนให้ได้ 100,000 คน ภายในปี 2567 กลุ่มที่ 2 นักศึกษาและบุคคลทั่วไป จะได้รับประโยชน์จากการเพิ่มโอกาสการได้ทำงานที่ต้องการและพัฒนาทักษะใหม่ ๆ ที่จำเป็น โดยปัจจุบันยังได้มีนวัตกรรมการศึกษาในรูปแบบการจัดการศึกษาที่แตกต่างจากมาตรฐานการอุดมศึกษา หรือ Higher Education Sandbox เกิดขึ้นจำนวน 11 โครงการ ซึ่งสามารถผลิตกำลังคนที่สอดคล้องตามความต้องการได้อย่างน้อย 20,000 คนภายในปี 2575 และในกลุ่มที่ 3 ตอบโจทย์หน่วยฝึกอบรม ให้ได้รับการส่งเสริมให้พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมที่ตอบโจทย์ตามความต้องการในหลากหลายสถานการณ์

ข้อมูลการแสดงผลทางสถิติ

ดูทั้งหมด

ภาพรวมของค่าเฉลี่ยเงินเดือน จำแนกตามตำแหน่งงาน

Loading...

ตำแหน่งงานที่มี อัตราเงินเดือนสูงสุด 10 ตำแหน่งงาน

Loading...

คาดการณ์จำนวนบัณฑิต ด้านวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ ในระยะ 5 ปี

Loading...

ทความที่น่าสนใจ

ดูทั้งหมด

แบบประเมินความพึงพอใจ

รายละเอียดทำแบบประเมิน

ทำแบบประเมิน

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่