SEARCH

ข่าวประชาสัมพันธ์

STEM One-Stop Service (STEM OSS) แนะนำแพลตฟอร์มพัฒนากำลังคนสมรรถนะสูงและสิทธิประโยชน์ด้านการพัฒนากำลังคน ภายในงาน AgroFex2022 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา

6 ธันวาคม 2565 427

 

เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2565 ที่ผ่านมา คณะทำงาน STEM-OSS โดย นางสาวภาณิศา หาญพัฒนนันท์ ผู้อำนวยการฝ่ายนวัตกรรมอุดมศึกษาและพัฒนาทักษะแห่งอนาคต สำนักงานสภานโยบายการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรมแห่งชาติ (สอวช.) ได้ร่วมกับ ดร.สวนิตย์ บุญญาสุวัฒน์ คณะทำงาน BCG Model สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (ส.อ.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Thailand Plus Package การสนับสนุนทุนพัฒนาทักษะ BCG” เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาและขับเคลื่อน BCG ในอุตสาหกรรมระดับจังหวัด และมาตรการเพื่อสนับสนุนการพัฒนาทักษะและยกระดับศักยภาพบุคลากรรองรับ BCG ในงานจัดแสดงสินค้าและเกษตรแปรรูปและอาหารที่เน้นการส่งเสริมเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวตลอดห่วงโซ่อุปทาน ภายใต้ชื่องาน “AgroFlex 2022” ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1 4 ธันวาคม 2565 ณ Korat Hall ชั้น 4 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลโคราช จ.นครราชสีมา เพื่อส่งเสริมให้นักอุตสาหกรรมในภาคอีสานมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนประเทศไปสู่ Thailand 4.0 อย่างยั่งยืนทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม ด้วยการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าการเกษตร ลดการใช้ทรัพยากร และส่งเสริมการใช้พลังงานหมุนเวียนที่สอดรับ BCG Model ซึ่งเป็นโมเดลเศรษฐกิจใหม่ตามนโยบายของรัฐบาล

 

ทั้งนี้ ภายในงานได้มีการตั้งบูทประชาสัมพันธ์รายละเอียดข้อมูลของศูนย์ประสานงานแพลตฟอร์มพัฒนากำลังสมรรถนะสูง (STEM-OSS) แก่ผู้สนใจ โดยคาดว่าจะมีบริษัทและผู้ประกอบการในระดับจังหวัดที่สนใจเข้ารับบริการจาก STEM-OSS เพิ่มมากขึ้น และเป็นขยายผลการดำเนินงานของแพลตฟอร์มให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

       

 

    

 

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่