SEARCH

ข้อมูลการแสดงผลทางสถิติ

ถึง
จำนวนสถานประกอบการที่
ขึ้นทะเบียนการจ้างงานทักษะสูง
จำนวนลูกจ้างที่ขึ้นทะเบียน
การจ้างงานทักษะสูง

ข้อมูลการขอรับรองการจ้างงาน แยกตามสถานะ

สถิติการจ้างงานทักษะสูง แยกตามอุตสาหกรรม

เว็บไซต์ มีการเก็บข้อมูลการใช้งานเว็มไซต์ (Cookies) เพื่อพัฒมาประสบการณ์ของผู้ใช้ให้ดียิ่งขึ้น เรียนรู้เพิ่มเติมที่นี่